نظرسنجی
زردبند

محصولات » بهبود هپاتیت و سیروز کبدی

سیلیمارین

درمان اختلالات کبد و کیسه صفرا - درمان حمایتی بیماری های التهابی کبدی مزمن مثل کبد چرب و سیروز کبدی درمان کمکی هپاتیت های BوC - بهبود عملکرد کبد بیشتر