نظرسنجی
زردبند

مواد اولیه »

عصاره اتانولی پروپوليس

گالگا Galega officinalis

کدو طبی  Cucurbita pepo Var.styriaca

عصاره خشک گالگا

عصاره گلیسیرینه ختمی

عصاره گلیسیرینه همیشه بهار

عصاره گلیسیرینه بابونه

عصاره خشک اکیناسه

عصاره خشک سیلیمارین

عصاره خشک زعفران

عصاره گلایکولی رزماری  (اکلیل کوهی)

روغن کدوطبی

روغن کدو

روغن کتان

عصاره روغنی گل راعی

عصاره روغنی همیشه بهار

عصاره روغنی بابونه

اسانس هل

اسانس نعناع فلفلی

اسانس میخک

اسانس لیمو ترش

اسانس گشنیز

الئورزین فلفل هندی

الئورزین فلفل پاپریکا

اسانس علف لیمو

اسانس شوید

اسانس سیر

اسانس زیره سبز

اسانس زنجبیل

اسانس رازیانه

اسانس دارچین

اسانس جوز هندی

اسانس پونه سنبله ای

اسانس بابونه آلمانی

اسانس رزماری (اکلیل کوهی)

اسانس اسطوخودوس

اسانس آویشن شیراز

اسانس آویشن باغی

اسانس گل محمدی

عصاره آبی زعفران

عصاره گلایکولی سیاه دانه

عصاره گلایکولی فلفل سبز

عصاره گلایکولی سبوس برنج

عصاره گلایکولی سیر

عصاره گلایکولی خیار

عصاره گلایکولی جوانه گندم

عصاره گلایکولی سدر

عصاره گلایکولی آویشن شیراز

عصاره گلایکولی آویشن باغی

عصاره اتانولی گل راعی

عصاره گلایکولی مریم گلی

عصاره گلایکولی نعناع فلفلی

عصاره گلایکولی گزنه

عصاره گلایکولی مورد

عصاره گلایکولی ختمی

عصاره گلایکولی همیشه بهار

عصاره گلایکولی دم اسب

عصاره گلایکولی حنا

عصاره گلایکولی رازیانه

عصاره گلایکولی اکالیپتوس

عصاره گلایکولی بابونه

عصاره اتانولی ختمی

عصاره اتانولی آویشن شیراز

عصاره اتانولی سنبل الطیب

عصاره اتانولی آویشن باغی

عصاره اتانولی مریم گلی

عصاره اتانولی گزنه

عصاره اتانولی رازیانه

عصاره اتانولی اکالیپتوس

عصاره اتانولی سرخارگل

عصاره اتانولی بابونه

عصاره اتانولی بادرنجبویه