نظرسنجی
زردبند

تماس با زردبند

ایمیل: info@zardband.com
:نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، پلاک 3
کد پستی: 1515633111
تلفن گویا: 021 88745456-7
روابط عمومی: 021 88744876
صدای مشتری: داخلی 333
بخش کشاورزی: 021 88761043
بخش مالی و اداری: 021 88741516
بخش فروش: 021 88744872 -021 88744874
بخش بازرگانی: 021 88744873

:

::

::


ثبت نظرات و شکایات مشتریان

جهت مشاهده فلوچارت رسیدگی به شکایات، کلیک فرمایید